1. Annulering huurder

a. De huurder dient per e-mail te annuleren.

b. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • 50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode;
  • 75% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode.
  • 100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.

c. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de auto voor dezelfde periode of een deel ervan te verhuren. Als dat lukt, worden de annuleringskosten naar evenredigheid verminderd. De verhuurder mag een vast bedrag van € 50,- en de noodzakelijke kosten in verband met de annulering hierop inhouden.

d. Het eerder terugbrengen van de gehuurde auto zal nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

2. Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de auto als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen (APK).
b. In goede staat en compleet met volle tank en eventueel bijgeboekte accessoires.
c. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs.
d. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de auto.

3. Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huur- resp. annuleringssom te voldoen, ook al gebruikt hij de auto niet of voor een kortere periode dan geboekt.
b. De auto zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen. Huurder is verplicht de auto terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als
dat huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schade of veranderingen aan de auto zullen door een schade expert worden beoordeeld en vastgesteld en worden afgetrokken van de
borg tot en met maximaal het eigen risico.
c. De instructies van de verhuurder op te volgen.
d. De auto niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
e. Zorg te dragen dat alleen hijzelf of de genoemde gemachtigde tweede bestuurder de auto bestuurt, een ieder 3 jaar in bezit van een geldig Nederlands rijbewijs voor de categorie B en 23 jaar
of ouder is, tenzij anders overeengekomen.
f. De huurder krijgt de auto mee met een volle tank. De huurder dient de auto bij terugkomst afgetankt in te leveren. Bij niet nakomen van deze afspraak zullen brandstofkosten worden vermeerderd met €10,- administratiekosten.
g. Het is verplicht om de auto enkel en alleen te tanken met E5 brandstof. Ter controle wordt de huurder verplicht het tankbonnetje te bewaren in het dashboardkastje.
h. Indien er tussen beide partijen overeengekomen is dat de auto op locatie door verhuurder wordt opgehaald hoeft de auto niet afgetankt te worden en worden er geen administratiekosten in rekening gebracht zoals vernoemd in artikel 3f. Wel worden de brandstofkosten in rekening gebracht of verminderd op de teruggave van de borg.

4. Tekortkoming

a. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dat is alleen anders als de tekortkoming van zo’n bijzondere aard of
geringe omvang is dat ontbinding niet gerechtvaardigd is. Tevens bestaat aanspraak op vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming niet aan de ander kan worden toegerekend.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een specifieke auto, dan
behoudt Trouwkever zich het recht voor een vergelijkbare auto te leveren. Deze voldoet minimaal aan de specificaties van de originele auto. Soort en kleur kunnen verschillen.
c. Brengt de huurder de auto later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding door de huurder van de op dat moment geldende huur-dagprijs of gedeelte van een dag dat de
auto te laat terug gebracht wordt.

5. Kosten

a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de auto o.a. brandstof, boetes, gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.
b. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
c. Te allen tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van mechanische defecten door te bellen met verhuurder. Het op eigen beweging laten herstellen van defecten leidt nimmer tot vergoeding door de verhuurder van de gemaakte kosten.
d. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele gespecificeerde nota’s,
alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en of onderdelen ontslaat de verhuurder van vergoeding.
e. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
f. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals hotel-, taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op verhuurder. Hiervoor dient de huurder zelf een
adequate reisverzekering af te sluiten.
g. Indien de huurder door pech of om een reparatie te laten uitvoeren langer op een bepaalde plaats moet blijven anders dan gewenst, is Trouwkever niet aansprakelijk voor de niet- genoten (vakantie)dagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
h. In geval van pech zal de verhuurder er zorg voor dragen dat de auto onderweg wordt gerepareerd, of naar een garage wordt gesleept waar reparatie kan plaatsvinden.

6. Schade

a. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslaglegging of beschadiging van de auto en toehoren, treedt de huurder z.s.m. in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructie van de verhuurder.
b. In geval van diefstal van de auto tijdens de huurperiode wordt de borg volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest of niet.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan
hem kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot aftrek van de borg. Motorschade na aanleiding van oververhitting ten gevolge
van bijvoorbeeld een te laag oliepeil leiden altijd tot volledige aftrek van de borg.
d. Indien inbeslagname plaats vindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de auto verdovende middelen worden vervoerd of anderszins, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledige geleden materiële schade van de verhuurder. De door de verhuurder te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
e. Het eigen risico bedraagt € 500,- per schade afhankelijk van de camper. Deze is af te kopen bij … Het eigen risico € 500,- wordt aan Trouwkever betaald en bij aftrek terug uitgekeerd.
f. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens Zwartjes Campers reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en of
aanrijdingsschade.

7. Definitief

a De boeking is definitief na invullen en verzenden van de huurovereenkomst, ontvangen van Trouwkever via de e-mail en na het ontvangen van de aanbetaling van 25%. De huurder verklaart daarmee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boeking- en betalingsvoorwaarden van Trouwkever. Is de aanbetaling nog niet ontvangen en er ontstaat een dubbele boeking dan wordt de huurovereenkomst geannuleerd.

8. Betalingen

De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden huurovereenkomst. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:

a. Direct na reservering het op de factuur vermelde aanbetalingsbedrag.

b. Het restant van de huursom dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De verhuurder dient minimaal 5 dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen direct na terugkomst overgemaakt op de bankrekening van de huurder.

c. Trouwkever dient op de in het huurcontract genoemde data over de betaling te beschikken.

d. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan Trouwkever besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke- of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Trouwkever behoudt te allen tijde het recht om dan de huurovereenkomst te beëindigen, zonder tussenkomst van de rechter.

e. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd. De betaling dient dan te worden voldaan binnen 1 week na boeking indien de
tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat, anders in overleg zo spoedig mogelijk.

9. Algemeen

a. Afwijkingen van het huurcontract en/of de voorwaarden gelden alleen als zij schriftelijk door Trouwkever en de huurder zijn overeengekomen.

b. Het huren van een auto kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen. De factuur kan wel zakelijk te naam worden gesteld.

c. De door de huurder ingevulde huurovereenkomst wordt geacht een geheel te vormen met de door de huurder ontvangen algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.

10. Schoonmaken

a. De auto wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:

  • buitenzijde schoon
  • binnenzijde schoon
  • volle brandstoftank
  • schone bekleding
  • rookvrij

b. Roken is niet toegestaan in de auto.

c. Het is mogelijk dat het toegestaan is om een huisdier mee te nemen in de auto. De huurder dient hierover altijd vooraf te overleggen met Trouwkever. Indien is toegestaan een huisdier mee te nemen dient de auto volledig vrij van haren en geuren te worden ingeleverd. Indien de huurder hierin verzuimt wordt hij belast met schoonmaakkosten (zie 10d)

d. De auto dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de auto heeft ontvangen. Het is niet toegestaan de auto door de autowasstraat te halen. Daarbij is het niet nodig om de auto gewassen terug te brengen. Binnenkant van de auto dient vrij te zijn van afval.

Indien dit niet gebeurt gelden de volgende kosten:

  • Binnenzijde niet afvalvrij € 10,-
  • Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken € 50,-

e. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de accessoires niet aanwezig zijn, worden de vervangingskosten in rekening gebracht.

f. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van accessoires en eventuele schades aan accessoires tijdens de huurperiode, zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder moeten betalen.